Privacy

Verklaring inzake gegevensbescherming

Wij maken gebruik van gegevens die u ons vrijwillig via de website ter beschikking stelt zoals uw naam, uw vennootschap, adres en contactgegevens (uw telefoonnummer, e-mailadres of faxnummer) en zullen deze uitsluitend gebruiken voor het toesturen van informatie die u via de website hebt aangevraagd. Indien u ons per e-mail een aanvraag hebt toegestuurd, sturen wij een antwoord naar uw e-mailadres, tenzij u uitdrukkelijk een andere contactvorm hebt aangegeven. Alle gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en niet doorgegeven aan derden.

Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelt onze provider automatisch informatie die niet is gekoppeld aan een bepaald persoon (bijv. de gebruikte internetbrowser en besturingssysteem, domeinnaam van de website, via welke u bij ons terecht bent gekomen, het aantal bezoeken, gemiddelde verblijfsduur, opgeroepen pagina’s). Op het verzamelen van deze informatie hebben wij geen enkele invloed. Wij hebben jegens onze provider ook niet het recht op bekendmaking van meer gegevens, dat betekent dat het voor ons niet mogelijk is om aan de hand van het IP-adres conclusies te trekken ten aanzien van uw reële adres.

privacy

Alle gegevens worden vertrouwelijk en uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en niet doorgegeven aan derden. De wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming worden strikt nageleefd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten uit hoofde van de met u gesloten overeenkomst van opdracht en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de juiste uitvoering van de opdracht en uitsluitend de gegevens die u zelf aan ons verstrekt of die met uw toestemming via derden zijn verkregen. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres

Indien relevant voor de dienstverlening mogelijk ook:

– Geslacht

– Burgerlijke staat

– Geboortedatum en plaats

– Bankrekeningnummer

– Salaris- en aanverwante gegevens

– Kenteken

– Personeelsdossier

– Verlof- en verzuimgegevens

– Financiële gegevens

– Beeld- en/of geluidsopnamen

– overige gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen, e-mailen of schriftelijk te benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Voor gebruik in een juridische procedure

– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

– De grondslag is de met u gesloten overeenkomst van opdracht en / of verleende toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor alle persoonsgegevens:

Advocaten zijn wettelijk verplicht hun dossiers na het beëindigen van de opdracht te bewaren. Wij zijn wettelijk verplicht om de administratie van het kantoor te bewaren. Na verloop van de desbetreffende termijnen worden alle gegevens definitief vernietigd c.q. verwijderd.

 Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven zoals deurwaarders, accountants, verhaalsonderzoekbureau’s, schade-experts, deskundigen, (rechtsbijstands-)verzekeraars etc. die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij (waar nodig) een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruikt geen eigen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Wanneer u een verzoek doet uw persoonsgegevens te verwijderen dan betekent dit dat de overeenkomst van opdracht eindigt.

Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar nederland@duitsland.lawyer.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u persoonlijk is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) ter bescherming van uw privacy zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik verzoeken wij u om dit per omgaande te melden via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

Website: www.duitsland.lawyer

Adres: Kirchplatz 6, D-42489 Wülfrath

Telefoonnummer: +49 (0) 2058-91234-31

Telefax +49 (0) 20858-91234-9

E-mail: nederland@duitsland.lawyer

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.